ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR :

1.1 SATICI BİLGİLERİ :

Ünvan : Socrates Dergi ve Dijital Yayıncılık San. ve Dış Tic. A.Ş.

Adres : Yeşilce Mah.Dalgıç Sk.NO:3/5 D:1 Kağıthane İSTANBUL

Telefon : 0 212 234 90 29

E-posta : dukkan@socratesdergi.com

1.2 ALICI BİLGİLERİ :

 

 

MADDE 2. KONU :

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya abonelik satışını yaptığı dergi abonelik koşulları başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ:

Abonelik konusu dergi aboneliğinin sağlanması ve abonelik süresi boyunca dergilerin  SATICI tarafından ALICI’ya ulaştırılmasına ilişkindir.

MADDE 4- ABONELİK SÜRESİ :

Abonelik süresi 1 yıldır.(*)

* ALICI tek taraflı takdir yetkisine göre Abonelik sürelerini değiştirebilir; farklı kampanyalar uygulayabilir. Şu kadar ki, Sözleşme’nin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir.

MADDE 5- ABONELİK BEDELİ:

4. madde de belirtilen Abonelik Süresi için Abonelik bedeli KDV dahil 144.00 TL.’dır. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar TL olarak ifade edilmiştir. KDV oranları kitapta %8, dergide %1, müzik, video, sibermarket ürünleri ve kargo için %18, hobi ürünlerinde ise %26'dır. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorunlu değildir. Abone, belirtilen ücret dışında herhangi bir bedel veya masraf ödemesiyle sorumlu tutulamaz. Abonelik ücreti kredi kartı, havale veya EFT yoluyla ödenebilir. Kredi kartıyla ödemelerde;

ALICI’nın kredi kartına ilişkin bankadan kampanyalar düzenleyerek belirlenen ödeme şeklinin yanında taksitlendirme hizmetleri sunulabilir, bu tür kampanyalar bankanın inisiyatifindedir. Bununla birlikte bankanın yapacağı taksitlendirmelerde doğacak ödeme planlarının takdiri bankaya aittir.

Diğer yandan vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, abone, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6- ABONELİK BAŞLANGICI :

Seçilen abonelik, abonelik bedelinin kredi kartından çekildiği, ödemenin yapıldığı ve sonuç olarak SATICI’nın hesabına geçtiği andan itibaren başlar. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ise, Satıcı’nın teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 7- TESLİMAT :

ALICI ’nın , tercih ettiği dergi aboneliğini seçip ödemesi ile birlikte SATICI’ nın hesabına ödeme kaydının düşmüş olması durumunda, ilk sayı teslimatı bir sonraki aydan başlar. Teslime ilişkin olarak ALICI herhangi bir ücret ödemez, teslim masrafları SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 8- FESİH HAKKI :

8.1.ALICI, 12 aylık ve daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. ALICI’nın fesih talebinin yerine getirilme süresi günlük süreli yayınlarda on beş gün; haftalık süreli yayınlarda bir ay; aylık süreli yayınlarda ise üç aydır. Daha uzun süreli yayınlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayını müteakiben fesih bildirimi hüküm ifade eder. Ancak ALICI 12 aydan az (örn : 6 aylık) abonelik halinde SATICI tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

8.2. ALICI, fesih bildirimini dukkan@socratesdergi.com adresine göndereceği e-posta talebi üzerinden gerçekleştirmelidir.

MADDE 9-GENEL HÜKÜMLER :

9.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI, bu sözleşmeyi teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürüne ait temel özellikler, ürünün vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

9.2. Sözleşme konusu ürün ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

9.3. Kargo firmasının ürünü ALICI’ya teslimi esnasından karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

9.4. SATICI, ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

9.5. SATICI, sipariş konusu abonelik hizmetinin yerine getirilmesinin objektif veya subjektif olarak imkânsızlaşması nedeniyle sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik eder.

9.6. Herhangi bir nedenle ürün bedeli süresi içerisinde ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

9.7. ALICI, sözleşme konusu abonelikten yararlanabilmek için seçtiği dergi aboneliği hizmetine ilişkin ücreti ödemeyi kabul eder.

9.8. Dergi  aboneliği sağlanmasından sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, SATICI, abonelik hizmetini ifa etmek yükümlülüğü altında tutulamaz.

9.9. Abonelik ücretine ilişkin fatura ALICI’nın abonelik kayıtlarında yer alan adresine gönderilecektir.

9.10. ALICI tarafından dergi içeriğinin herhangi bir şekilde veya herhangi bir teknoloji ile kısmen veya tamamen doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi yasaktır. ALICI, sözleşme konusu derginin  içeriğini hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını, bu yöndeki bir fiile katılmayacağını, bu yöndeki bir fiil için üçüncü kişilere izin vermeyeceğini ve/ veya teşvik etmeyeceğini, her türlü izinsiz kullanımını SATICI’ ya ihbar edeceğini kabul ve taahhüt eder. SATICI, ALICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda, işbu sözleşmeyi fesih edebilir, bu nedenlerle herhangi bir zarara uğraması durumunda, zararının ALICI tarafından tazminini talep edebilir ve her türlü hukuki haklarını saklı tutar.

9.11. ALICI, bu sözleşme ile kendisine tanınan hakkını, SATICI’nın yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere devredemez. Sözleşme konusu abonelik kullanımı her zaman bu sözleşmenin şartlarına tabidir.

9.12. Mücbir sebepler, olağanüstü durumlar, nakliyeyi engelleyen hava koşulları, ulaşımın kesilmesi gibi durumlar nedeni ile SATICI, sözleşme konusu dergileri  süresinde teslim edemezse, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutarı kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile ödeme yaptığı durumlarda, ürün tutarı siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama bir ayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

9.13. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu kabul ederler.

9.14. SATICI, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ve haklarını tamamen kendi takdirinde olarak kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.

9.15. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında Gümrük Bakanlığınca ilan edilen değere göre ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme’nin ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda veya yazılı olarak onaylanması ile birlikte ALICI, sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve sözleşme sözü geçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin 1 nüshası abonelik kaydının gerçekleştirdiği internet sitesinden kaydederek elde edilebilecektir.