KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

Socrates Dergi ve Dijital Yayıncılık Sanayi A.Ş. olarak, KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.  Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz. 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile işlenebilir ;

 • Hizmet kalitesinin arttırılabilmesi için ilgili ziyaretçi talep, şikayet ve önerilerinin değerlendirebilmesi,
 • Ziyaretçi memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Tarafınızla yapılacak ticari işlerin arttırılabilmesi için çeşitli teşvik ödüllerinin, reklamların yapılması,
 • Tarafınızca yapılan ziyaretlere ilişkin istatistiklerin değerlendirilmesi ve bunların iyileştirilerek çoğaltılması süreçlerinin yürütülmesi,
 • Daha iyi bir internet sitesi deneyimi sağlanması amacıyla web sitesinin güncellenmesi, ziyaretçi talep ve davranışları doğrultusunda iyileştirilmesi,
 • Tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,

 

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verilerinizi, kanunda açıkça öngörülmesi, sözleşme kurulması veya ifası için gerekli olması, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluluk hallerinde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle KVKK’ya uygun olarak paylaşabilmekteyiz. Kişisel verilerinizin aktarılma nedenleri ve aktarıldığı kişiler şu şekildedir;

 • Tarafınızın Temel Hak ve Özgürlüğüne Zarar Vermemek Kaydıyla Meşru Menfaatin Korunması Sebebiyle

* İnternet sitemizin kullanımı ve iyileştirilmesi hususunda çalışma yaptığımız tedarikçilerimizle,

*

 

 • Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin,

* Savunma hakkımızı kullanabilmek, hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi amacıyla hukuki danışmanlarımıza,

 

 

 • Aşağıda Belirtilen Durumlarda Açık Rızanız ile,

*  Şirketimizin güvenlik politikası ve ticari kararı gereği kişisel verilerin depolanması ve korunması için yurtdışında bulunan serverlara,

 

 

Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Socrates Dergi ve Dijital Yayıncılık Sanayi A.Ş.’ye ait olan https://www.socratesdergi.com/ adlı web sitesi üzerinde kullanılan çerezler ile kişisel verileriniz toplanmaktadır.  

 

Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Yani bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir. Sitede çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır;

*İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

*İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

*İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

 

 

Bunun yanı sıra kişisel verileriniz, KVKK 5. Maddesinde yer alan hukuki nedenler gereği;

-Tarafınızın temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatin korunması sebebiyle,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,

-Gerekmesi halinde açık rızanız ile web sitesi üzerinden toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, ınfo@socratesdergi e posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya  Yeşil Mah. Dalgıç Sok. Dome, 3-5 Kağıthane/İstanbul  adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerini tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu  :  Socrates Dergi ve Dijital Yayıncılık Sanayi A.Ş.

Adres                   : Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. Dome, 3-5 Kağıthane/İstanbul   

Mersis No            : 0772110891900001